Toiminnasta tukea

Toi.minna – kuntoutusta ja terapiapalveluita Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen. Ammattinimike on Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian perusolettamus on, että toiminta edistää terveyttä ja hyvinvointia, tarjoaa mahdollisuuksia persoonalliseen kehittymiseen ja taitojen hankkimiseen sekä auttaa sairaudesta tai traumasta toipumisessa.

Toimintaterapiassa ainutlaatuista on normaalien tehtävien ja toimintojen käyttäminen terapiavälineenä, joita toimintaterapeutti analysoi ennen käyttöä. Toiminnalla on tavoitteet, joihin terapiassa pyritään. Toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista, jotta se vastaa yksilön tarpeisiin, kykyihin ja mielenkiintoihin. Menetelminä voidaan käyttää tavoitteista riippuen esim. arkipäivän toimintoja, leikkiä, tehtäviä, luovia ja ilmaisullisia menetelmiä jne.

Toimintaterapiassa

Toimintaterapiassa tyypillisiä harjoiteltavia asioita ja menetelmiä ovat päivittäisten toimintojen harjoittelu (esim. keittiötoiminnat, peseytymis- ja pukeutumistilanteet), eri taitoalueiden harjoitukset (esim. silmä-käsiyhteistyö, prosessitaidot, hienomotoriset taidot, visuaalisen hahmottamisen taidot), liikkuminen ja asioiminen kodin ulkopuolella (esim. kaupassa, kirjastossa tai virastoissa), käden kuntoutus (halvausoireet, kiputilat), päivärytmin suunnitteleminen ja toteuttaminen, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan suunnittelu ja harjoittelu sekä psykososiaalinen kuntoutus (esim. uusien vahvuuksien, mielenkiintojen ja toimintojen löytäminen ja harjoittelu, kriisin ja tunne-elämän ongelmien käsittely, osallisuuden ja onnistumisen kokemukset toiminnoissa).

Yksilötoimintaterapia

Yksilöterapiassa tuetaan asiakkaan selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti kehitysviiveen, sairauden tai vamman aiheuttamista toimintarajoitteista huolimatta. Siinä pyritään myös tukemaan asiakkaan elämänlaatua. Yksilötoimintaterapiaa toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona, päiväkodilla, koulussa tai työpaikkalla. Toimintaterapian menetelmien valinnassa huomioidaan asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Tämä auttaa asiakasta motivoitumaan kuntoutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Ryhmämuotoinen toimintaterapia

Ryhmämuotoinen toimintaterapia edistää sosiaalisten ja ryhmävuorovaikutustaitojen kehittymistä turvallisessa ympäristössä, mahdollistaa vertaistukea sekä tarjoaa ryhmäprosessin keinot yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Toteutamme ryhmäterapiaa myös ART- menetelmällä (Aggression Replacement Training), joka on ryhmäharjoitusmenetelmä epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille. ART-menetelmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja, vihanhallintaa ja moraalista päättelyä. Sosiaalisia taitoja harjoitellessa näytetään paljon esimerkkejä (mallinnetaan), annetaan paljon ohjattuja mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia taitoja käytännössä (rooliharjoittelu), annetaan kehuja, uusia ohjeita ja palautetta siitä, kuinka hyvin rooliharjoittelu onnistui sekä rohkaistaan osallistumaan toimintaan, missä osallistuja saa harjoitella opittuja taitoja ja näin ollen siirtovaikutus arkeen mahdollistuisi.

Etäkuntoutus

Etäkuntoutus on erilaisten teknologisten sovellutusten tavoitteellista hyödyntämistä kuntoutuksessa ja sitä suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan, hänen läheisen ja ammattilaisen kanssa yhteistyössä. Kuntoutusjakson alussa arvioidaan henkilön toimintakykyä, asetetaan tavoitteet ja sovitaan kuntoutuksen toteutuksesta. Samalla arvioidaan etäteknologian käyttövalmiuksia, soveltuvuutta ja mahdollista avustavan henkilön tarvetta kuntoutuksen toteutuksessa. Etäkuntoutus soveltuu erinomaisesti kuntoutusjakson jatkoksi esim. tapaturman tai sairauden jälkeen ja mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan omassa arkiympäristössä pitkienkin matkojen päähän.

Konsultointi ja ohjaus

Konsultointi ja ohjaus sisältävät asiakkaan läheisten, koulun tai hoitavan henkilöstön ohjauksen. Tällä pyritään tukemaan asiakkaan aktiivisuutta, osallistumista, toimintakykyä ja voimavaroja jokapäiväisessä elämässä ja helpottamaan hänen lähipiirinsä työskentelyä. Ohjauksen avulla asiakas tai häntä hoitavat ihmiset saavat ideoita ja keinoja miten tukea ja ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja osallistumista ja miten huomioida toimintakyvyn rajoitteet.

SI- terapia

Sensorisen integraation (SI) terapia eli ASI- terapia on erikoistumiskoulutuksen suorittaneen toimintaterapeutin toteuttamaa aistitiedon käsittelyä edistävää kuntoutusta lapsille. SI- terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiatilassa, joka houkuttelee lasta aktiiviseen toimintaan vaatien runsasta kehon aistien käyttöä.

SI- terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä, kuten keinuja, liukuja, suuria renkaita ja kookkaita tyynyjä tai palikoita. Terapeutti muokkaa ja porrastaa terapiaympäristöä koko ajan lapsen kykyjä ja terapian tavoitteita vastaaviksi onnistumisen kokemuksia tuottaen. SI- terapeutti auttaa lapsen vanhempia sekä tarvittaessa päivähoitoa tai koulua ymmärtämään lapsen haasteita ja etsimään keinoja, joilla tukea lapsen osallistumista arjen toimintoihin, leikkiin ja koulunkäyntiin.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on asiakkaan yksilöllistä ja luottamuksellista seksuaaliongelmien kohtaamista ja hoitamista. Seksuaaliterapiassa seksuaalisuus nähdään terveyden ja hyvinvoinnin yhtenä elementtinä ja siinä kohdataan asiakas kokonaisvaltaisesti. Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi, jonka lähtökohdat ja päämäärät määrittää asiakas. Seksuaaliterapeutti on asiantuntija, joka käyttää osaamistaan asiakkaan hyväksi dialogisin menetelmin. Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin ja sisältää aloituksen, työskentelyvaiheen ja lopetuksen.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaus

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaus on tunnetaito-ohjaajan täydennyskoulutuksen (LTTO) suorittaman toimintaterapeutin toteuttamaa yksilö- tai ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa harjoitellaan, tuetaan ja ohjataan tunteiden tunnistamista, tunteiden sietämistä ja kannattelua, tunteiden säätelyä sekä niiden ilmaisua ja käsittelyä.

Tunnetaitojen kehittymättömyys näkyy muun muassa haasteina sosiaalisissa suhteissa, kuten toistuvina ristiriitatilanteina kaverisuhteissa, kotona, koulussa tai päiväkodissa. Vaikeudet tunnetaidoissa voivat näkyä myös heikkona itsetuntona sekä vetäytymisenä.

Toimintaterapiassa lasta tai nuorta rohkaistaan huomaamaan miten tunteet vaikuttavat häneen ja miten niiden kanssa voi toimia rakentavasti. Tunnetaitoja harjoitellaan erilaisin menetelmin, kuten luovan työskentelyn, leikin, tehtävien tai vaikkapa satujen kautta.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD tai Aspergerin syndrooma. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.

Psykofyysinen lähestymistapa

Psykofyysisessä lähestymistavassa keskeistä on keho-mieli-yhteys. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti ja jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Työskentelyn keskiössä ovat kehotietoisuus, autonominen hermosto, vireystila, tunteiden säätely, hengitys ja kehon järjestäytyminen - huomioiden se, miten eletty elämä, tavat, asenteet ja uskomukset ovat mukana kehossa. Terapiassa työskennellään toiminnallisin ja kehollisin menetelmin, kehotietoisuuteen sekä sanattomaan ja sanalliseen vuorovaikutukseen huomiota kiinnittäen. Psykofyysisellä lähestymistavalla voidaan edistää tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä ja edistää sitä kautta arjen ja elämänhallintaa, sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lähestymistapa sopii eri-ikäisille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tunne- ja itsesäätelyn haasteita, ahdistuneisuutta, paniikkioireita, masennusta, syömishäiriöitä tai traumoja. Työskentelyn kautta ja ohessa voidaan tukea toiminta- ja työkykyä, sekä kotona, koulussa ja vapaa-ajalla suoriutumista ja osallistumista.

Toiminnan päivä®

Toiminnan päivä® on tuoteperhe, jonka tarkoituksena on tarjota kuntoutuspalveluita moniammatillisesti toteutettuna koko päivän ajan. Ryhmien sisältö räätälöidään aina eri asiakasryhmille sopiviksi. Toiminnan päiviä ohjaa moniammatillinen tiimi, jolloin kuntoutujat saavat laajan tuen toimintakykynsä ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Veteraanien ja ikääntyneitten kuntoutuspäivien sisällöissä ja menetelmissä on huomioitu ikääntyneen asiakkaan tarpeet ja toimintakyvyn muutokset. Moniammatillisella ohjauksella tuetaan ja ylläpidetään ikääntyneen toimintakykyä. Ryhmämuotoisella toteutuksella mahdollistetaan sosiaalista kanssakäymistä.

Hinnat itse maksaville asiakkaille

Toimintaterapia

  • 45 min 70€
  • 60 min 80€
  • 90 min 100€
Seksuaaliterapia
  • 45 min 70€
  • 60 min 90€
  • 90 min 140€