Toiminnasta tukea

Toi.minna – kuntoutusta ja terapiapalveluita Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen. Ammattinimike on Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian perusolettamus on, että toiminta edistää terveyttä ja hyvinvointia, tarjoaa mahdollisuuksia persoonalliseen kehittymiseen ja taitojen hankkimiseen sekä auttaa sairaudesta tai traumasta toipumisessa.

Toimintaterapiassa ainutlaatuista on normaalien tehtävien ja toimintojen käyttäminen terapiavälineenä, joita toimintaterapeutti analysoi ennen käyttöä. Toiminnalla on tavoitteet, joihin terapiassa pyritään. Toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista, jotta se vastaa yksilön tarpeisiin, kykyihin ja mielenkiintoihin. Menetelminä voidaan käyttää tavoitteista riippuen esim. arkipäivän toimintoja, leikkiä, tehtäviä, luovia ja ilmaisullisia menetelmiä jne.

Toimintaterapiassa

Toimintaterapiassa tyypillisiä harjoiteltavia asioita ja menetelmiä ovat päivittäisten toimintojen harjoittelu (esim. keittiötoiminnat, peseytymis- ja pukeutumistilanteet), eri taitoalueiden harjoitukset (esim. silmä-käsiyhteistyö, prosessitaidot, hienomotoriset taidot, visuaalisen hahmottamisen taidot), liikkuminen ja asioiminen kodin ulkopuolella (esim. kaupassa, kirjastossa tai virastoissa), käden kuntoutus (halvausoireet, kiputilat), päivärytmin suunnitteleminen ja toteuttaminen, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan suunnittelu ja harjoittelu sekä psykososiaalinen kuntoutus (esim. uusien vahvuuksien, mielenkiintojen ja toimintojen löytäminen ja harjoittelu, kriisin ja tunne-elämän ongelmien käsittely, osallisuuden ja onnistumisen kokemukset toiminnoissa).

Yksilötoimintaterapia

Yksilöterapiassa tuetaan asiakkaan selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti kehitysviiveen, sairauden tai vamman aiheuttamista toimintarajoitteista huolimatta. Siinä pyritään myös tukemaan asiakkaan elämänlaatua. Yksilötoimintaterapiaa toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona, päiväkodilla, koulussa tai työpaikkalla. Toimintaterapian menetelmien valinnassa huomioidaan asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Tämä auttaa asiakasta motivoitumaan kuntoutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Etäkuntoutus

Etäkuntoutus on erilaisten teknologisten sovellutusten tavoitteellista hyödyntämistä kuntoutuksessa ja sitä suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan, hänen läheisen ja ammattilaisen kanssa yhteistyössä. Kuntoutusjakson alussa arvioidaan henkilön toimintakykyä, asetetaan tavoitteet ja sovitaan kuntoutuksen toteutuksesta. Samalla arvioidaan etäteknologian käyttövalmiuksia, soveltuvuutta ja mahdollista avustavan henkilön tarvetta kuntoutuksen toteutuksessa. Etäkuntoutus soveltuu erinomaisesti kuntoutusjakson jatkoksi esim. tapaturman tai sairauden jälkeen ja mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan omassa arkiympäristössä pitkienkin matkojen päähän.

Ryhmämuotoinen toimintaterapia ja monimuototerapia

Nämä terapiamuodot mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen, vertaistuen sekä ryhmäprosessin toteutumisen. Ryhmämuotoinen toimintaterapia ja monimuototerapia edistävät sosiaalisten ja ryhmävuorovaikutustaitojen kehittymistä. Monimuototerapiassa ryhmää ohjaa toimintaterapeutti ja fysioterapeutti tai psykoterapeutti, jolloin moniammatillisen yhteistyön avulla voidaan tukea ja huomioida asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Toiminnan päivä®

Toiminnan päivä® on tuoteperhe, jonka tarkoituksena on tarjota kuntoutuspalveluita moniammatillisesti toteutettuna koko päivän ajan. Ryhmien sisältö räätälöidään aina eri asiakasryhmille sopiviksi. Toiminnan päiviä ohjaa moniammatillinen tiimi, jolloin kuntoutujat saavat laajan tuen toimintakykynsä ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Veteraanien ja ikääntyneitten kuntoutuspäivien sisällöissä ja menetelmissä on huomioitu ikääntyneen asiakkaan tarpeet ja toimintakyvyn muutokset. Moniammatillisella ohjauksella tuetaan ja ylläpidetään ikääntyneen toimintakykyä. Ryhmämuotoisella toteutuksella mahdollistetaan sosiaalista kanssakäymistä.

Konsultointi ja ohjaus

Konsultointi ja ohjaus sisältävät asiakkaan läheisten, koulun tai hoitavan henkilöstön ohjauksen. Tällä pyritään tukemaan asiakkaan aktiivisuutta, osallistumista, toimintakykyä ja voimavaroja jokapäiväisessä elämässä ja helpottamaan hänen lähipiirinsä työskentelyä. Ohjauksen avulla asiakas tai häntä hoitavat ihmiset saavat ideoita ja keinoja miten tukea ja ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja osallistumista ja miten huomioida toimintakyvyn rajoitteet.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD tai Aspergerin syndrooma. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on asiakkaan yksilöllistä ja luottamuksellista seksuaaliongelmien kohtaamista ja hoitamista. Seksuaaliterapiassa seksuaalisuus nähdään terveyden ja hyvinvoinnin yhtenä elementtinä ja siinä kohdataan asiakas kokonaisvaltaisesti. Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi, jonka lähtökohdat ja päämäärät määrittää asiakas. Seksuaaliterapeutti on asiantuntija, joka käyttää osaamistaan asiakkaan hyväksi dialogisin menetelmin. Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin ja sisältää aloituksen, työskentelyvaiheen ja lopetuksen.

Hinnat itse maksaville asiakkaille

Toimintaterapia

  • 45 min 70€
  • 60 min 80€
  • 90 min 100€
Seksuaaliterapia
  • 45 min 70€
  • 60 min 90€
  • 90 min 140€